Verkoopvoorwaarden

Conditions générales de vente

General terms of sale

Allgemeine Verkaufsbedingungen

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – LIMOCO N.V.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling en/of levering van goederen, en/of uitvoering van werken, met uitsluiting van de voorwaarden die voorkomen op de documenten uitgaande van de koper, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met de eerste. Afwijkende voorwaarden kunnen slechts gelden na de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke aanvaarding ervan door de N.V. Limoco.
 2. De leveringsdata zijn te goeder trouw en indicatief opgegeven. Mogelijke vertragingen geven de koper in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, weigering van de goederen of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Alle zendingen, zelfs vrachtvrij, gebeuren op uitsluitend risico van de koper.
 4. Indien bestellingen aan N.V. Limoco, bij orderbevestiging geconfirmeerd, worden ingetrokken, dan zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % indien de basismaterialen niet besteld werden, van 30 % indien de basismaterialen wel besteld maar niet geleverd werden, en van 75 % indien de basismaterialen geleverd en geheel of gedeeltelijk verwerkt werden. Is de geplaatste bestelling volledig afgewerkt dan is N.V. Limoco gerechtigd op algehele betaling.
 5. De aanvaarding en goedkeuring van onze producten gebeurt of wordt geacht te gebeuren op het ogenblik en op de plaats van levering. Mogelijke klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten, om ontvankelijk te zijn, ten laatste binnen een termijn van 8 dagen na de levering, per aangetekend schrijven ingediend te worden op de zetel van N.V. Limoco. Indien de klacht gegrond bevonden wordt zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging van de geleverde goederen. Verwerkte goederen worden geacht te zijn aanvaard.
 6. Onze leveringen en/of werken zijn gedurende 1 jaar gewaarborgd tegen verborgen gebreken. De waarborg strekt zich enkel uit tot vervanging van het defecte onderdeel. Werkuren en verplaatsingskosten, alsook andere kosten en/of schadeclaims, productieverlies zullen nooit ten onze laste zijn. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot 50 % van de door ons in rekening gebrachte som.
 7. Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder enige vermindering, op de zetel van onze vennootschap of door middel van storting op één van onze rekeningen vermeld op de voorzijde. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen de dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn of zelfs bij gedeeltelijke betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkel feit van niet-betaling een intrest van 12 % door de koper verschuldigd zijn. Indien er binnen de acht dagen na ingebrekestelling geen betaling volgt, dan is er bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10 % van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 75 € (tot dekking van de administratiekosten en de gerechtskosten), te vermeerderen met de relevante invorderingskosten ontstaan ingevolge de betalingsachterstand. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende de geleverde goederen. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de koper niet voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit een met ons gesloten overeenkomst, of indien de koper vroegere verplichtingen niet stipt heeft uitgevoerd, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en hebben we het recht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat we tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, en onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke we ten laste van de koper hebben, dadelijk opeisbaar.
 9. De goederen blijven uitsluitend onze eigendom zolang de koper zijn verplichtingen niet volledig heeft vervuld, onder andere niet het volledige bedrag betaald heeft, eventuele nalatigheidsintresten nog verschuldigd is of ook nog andere bijkomende kosten. Het is aan de koper verboden de goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod zal de koper een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen. In toepassing van bovenstaande bepalingen hebben wij het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, vervoer en dergelijke ten laste van de koper vallen. De koper is verplicht aan ons mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor de weghaling. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou verhinderd worden door toedoen van de koper, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de koper van rechtswege aan ons een vergoeding verschuldigd ten belope van 250 € per dag tot op de dag dat de goederen in ons bezit worden gesteld.
 10. Wanneer NV Limoco ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 11. Alle geschillen of betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.


Deloitte & Touche 03/03